Asi nikomu nemohlo uniknout, jak prudkého pokroku v technologiích je dnes dosahováno. Téměř každou chvíli se dozvídáme o novém, pÅ™evratném vynálezu, nebo vylepÅ¡ení toho stávajícího. Zdaleka nejlepšími příklady jsou v tomto ohledu automobilový průmysl, mobilní telefony a poÄítaÄe.

 

V souvislosti s tím nás může napadnout otázka, odkud se vlastnÄ› na vÅ¡echny ty vynálezy berou peníze. PÅ™eci jen, vÄ›dci nepracují zadarmo, a materiál pro výzkum a vývoj také nÄ›co stojí. A je jasné, že v mnoha případech nepůjde o malé Äástky.

 

dnes máme i multifunkÄní tiskárny

 

To můžeme srovnat se stavem vÄ›tÅ¡iny ekonomik na celém svÄ›tÄ›, které se zatím vzpamatovávají z epidemie covidu a také z války na UkrajinÄ›. Zdá se proto nepravdÄ›podobné, že by se ve státním rozpoÄtu naÅ¡ly potÅ™ebné peníze. A je pravdou, že tomu tak skuteÄnÄ› není. DneÅ¡ní výzkum má ponÄ›kud jiný styl financování.

 

Ve skuteÄnosti vÄ›tÅ¡ina tÄ›chto vývojářů pracuje pro konkrétní firmy. Ty chtÄ›jí samozÅ™ejmÄ› pÅ™edstihnout své konkurenty, a musí tedy na trh vždy co nejdříve uvést nový, jeÅ¡tÄ› lepší produkt. A k tomu právÄ› potÅ™ebují, aby jim jej nÄ›kdo vynalezl.

 

propojení chytré domácnosti

 

I proto zamÄ›stnávají pomÄ›rnÄ› dost lidí právÄ› v oddÄ›lení výzkumu a vývoje, kde se neustále vymýšlejí a vyvíjejí nové systémy, které jsou pak následnÄ› integrovány do firemních produktů. Jde tu jen o to, která firma pÅ™ijde s nejlepším vylepÅ¡ením Äi novým přístrojem.

 

Tento závod samozÅ™ejmÄ› stojí hodnÄ› penÄ›z, avÅ¡ak pro nás jako zákazníky má i své výhody – pÅ™edevším se nám život neustále usnadňuje. Například díky myÄce nádobí nám naprosto odpadla nutnost jej mýt, automatický vysavaÄ se zase postará o podlahu.

 

Je vÅ¡ak potÅ™eba mít na vÄ›domí, že zdaleka ne vÅ¡echny přístroje, které si můžeme koupit, jsou skuteÄnÄ› užiteÄné, bez ohledu na to, co nám o nich reklama tvrdí. Je proto nutné vždy zapojit také zdravý rozum a zamyslet se nad tím, zda je ona novinka vhodná právÄ› pro nás.

Podobné příspěvky